certyfikaty historia programy edukacyjne prezentacja multimedialna szkoły Ubezpieczenie

o szkole

Ubezpieczenie

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

COMPENSA TU S.A VIG

DLA DZIECI:   Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

ROK SZKOLNY 2017/2018

Świadczenia - opis Wysokość świadczeń

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 60 000 zł

Śmierć w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa.

40 000 zł

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa – wypłata za każdy 1%

220 zł

22 000 zł

Następstwo wypadku nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu – „zadośćuczynienie”

330 zł

Zwrot kosztów korepetycji Do 400 zł

Oparzenia i odmrożenia W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń

Złamanie zęba stałego W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń

 

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta oraz pokąsania przez owady Świadczenie jednorazowe: 200 zł;

 

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

-do 40% sumy

do 8.400 zł

 

Zwrot kosztów operacji plastycznej powypadkowej - do 40% sumy

do 8.400 zł

 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. ortezy, stabilizatory, soczewki, itp.) - do 40% sumy

 

do 8.400 zł

 

Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, w tym sepsy

1.000 zł

 

Dzienne świadczenie szpitalne na skutek nieszczęśliwego wypadku za 1 dzień

(pobyt min. 2 dni w szpitalu)

 

25 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki 10 zł za dzień

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 1.000 zł

(max. 200 zł za 1 ząb, nie więcej niż 1.000 zł za wszystkie)

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 10.000 zł

Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1.500 zł

 

SKŁADKA ROCZNA OD 1 OSOBY

48 zł

OPIS ŚWIADCZEŃ

I.   Nieszczęśliwy wypadek

Compensa TU S.A. VIG jako nieszczęśliwy wypadek uznaje: następstwo nieszczęśliwego wypadku, zawał serca, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, samobójstwo (usiłowanie i popełnienie).

 

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, nastąpi wypłata świadczenia w wysokości 150% sumy ubezpieczenia.

 

Zakres terytorialny: cały świat.

Czas ochrony: 24 godziny/doba, 7 dni w tygodniu.

II.   Sport

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są wypadki powstałe podczas: zajęć wychowania fizycznego, zajęć SKS, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, amatorskiego (niezarobkowego) uprawiania sportu w pozaszkolnych klubach, związkach i innych organizacjach sportowych, uprawiania sportów walki w postaci: karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido.

III.   Koszty leczenia

Świadczenie „Koszty leczenia powypadkowego” obejmuje poniesione na terenie RP wydatki z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych (za wyjątkiem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

IV.   Koszty rehabilitacji

Świadczenie „Koszty rehabilitacji” obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione w związku

z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rehabilitacja musi być prowadzona na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

V.   Koszty operacji plastycznej

Świadczenie „Koszty operacji plastycznej” obejmuje wydatki z tytułu zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium RP operacji plastycznej w celu zmniejszenia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

VI.   Poważne zachorowania

Są to zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca.

VII.   Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku

Przyczyna pobytu w szpitalu: nieszczęśliwy wypadek

Okres pobytu w szpitalu: minimum 2 dni

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Łodzi
    ul. Balonowa 1
    94-108 Łódź
  • 0-42-686-47-89
    Fax: 0-42-689-86-32

Galeria zdjęć